Wält 61 Statistiken

Spilerazau: 935
Dörfer insgesamt: 1.738 (1.86 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.015
Barbaredörfer: 715
Bonusdörfer: 58
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 10 Täg
Spieler online: 93
Nachricht vrschickt: 2.049 (2.19 je Spieler)
Forebiträg: 2.797 (2.99 je Spieler)
Truppebewegige: 4.877 (5.22 je Spieler)
Handelsbewegige: 246 (0.26 je Spieler)
Azau Stämm: 72
Azau Spieler i Stämme: 407
Pünkt insgesamt: 1.632.182 (1.746 je Spieler, 939 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 14.047.210
 • 12.422.124
 • 13.310.792
Truppe insgesamt:
 • 281.330
 • 239.382
 • 223.869
 • 97.412
 • 105.294
 • 7.313
 • 13.551
 • 2.857
 • 593
 • 139
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 301
 • 256
 • 239
 • 104
 • 113
 • 8
 • 14
 • 3
 • 1
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 162
 • 138
 • 129
 • 56
 • 61
 • 4
 • 8
 • 2
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: N4d1a
Nöischte Stamm: SPR

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 19:54 Uhr